BOXNORDS BESTEMMELSER

1 LEJET DEPOTRUM

1.1 Ved indgåelse af aftale får lejer ret til i lejeperioden, at opbevare tørt gods i det lejede depotrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen uden for depotrummet.

1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt disse betingelser.akten samt disse betingelser.

2 DET LEJEDES ANVENDELSE

2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods.

2.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i det lejede. Alle former for ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

2.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.

2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede jf. pkt. 4.3.

2.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og uden tilbagebetaling af lejebeløbet.

 

2.7 Lejer har ingen frem-lejeret og afståelsesret.

2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

3 FORSIKRING

3.1 De opbevarede effekter er ikke omfattet af Boxnords forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. 

4 ADGANG OG TILSYN

4.1 Lejer har adgang til det lejede 24/7/365.

4.2 Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en kode/nøgle, som giver adgang til området. Lejer skal sikre sig, at koden/nøgle opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at koden er videregivet, skal dette straks meddeles til udlejer.

4.3 Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang / udleveret kode til området, er lejer ansvarlig for disse personers brug af koden m.v. efter pkt. 4.2

4.4 Det lejede aflåses af lejer med hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

4.5 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede depotrum, hvis ikke alle regler overholdes, eller hvis der er berettiget grund – herunder at opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt, jf. pkt. 6.3. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede. 

5 LEJENS STØRRELSE, BETALING OG REGULERING

5.1 Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Rykker 1 fremsendes 10 dage efter saldo er forfalden, herefter følger Rykker 2 og 3 med ligeledes 100 kr efter 10 yderlige dage. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med dette. Hvis lejen ikke tilmeldes automatisk PBS overførsel, pålægges faktureringsgebyr.

5.2 Hvert år pr. 1. januar forhøjes den månedlige leje med NPI dog minimum 3%. Reguleringen beregnes altid ud fra forrige måneds leje.

6 MISLIGHOLDELSE

6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, uden forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret af genstande, der på dette tidspunkt måtte befinde sig i det lejede. Denne tilbageholdelse udøves for dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, samt eventuelle omkostninger udlejer måtte afholde på grund af lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge / bortskaffe de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2. Eventuelt provenue fra salget bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

6.4 Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso. Der vil lejer, få muligheden for at underskrive et frivilligt forlig inkl. en afdragsordning. Lejer skal efter underskrivelse af det frivillige forlig inkl. en afdragsordning afhente det opbevarede, og dette skal ske inden 10 dage efter underskrift af frivillige forlig.  Lejerens kode vil stadig være spærret, og derfor skal lejer afhente i et tidsrum aftalt med Boxnords ejere. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage, fra underskrivelse af det frivillige forlig, vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet.

7 OPSIGELSE

7.1  Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med dags varsel, dvs. der er ingen bindingsperiode og man kun betaler for den tid man har brug for. Samtidig opnås fuld fleksibilitet da der ikke skal planlægges uger ud i fremtiden for hvornår man skal flytte sine ting ud

 

7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 3 måneders skriftligt varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned. 

8 FRAFLYTNING

8.1 Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

 

8.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveres ulåst.

9 ØVRIGE BESTEMMELSER

9.1 Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

9.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

9.3 Adresseændring og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer

 

9.4 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

9.5 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af den korrekte kode/nøgle, har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

9.6 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse, afgifter p.g.a. alarmopkald eller anden falsk alarm på området.

9.7 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i hallen, hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

10  Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: lone@Boxnord.dk